6 Cerita

6 câu chuyện

Giới thiệu các dự án chính từ ba chủ đề
“Ý tưởng trong tương lai gần” nhằm tạo ra cuộc sống và xã hội mới,
“Phục hồi và Tái thiết” là công việc mà công ty đang nỗ lực thực hiện như là sứ mệnh của công ty xây dựng,
và “Đổi mới công nghệ” là nền tảng của hoạt động kinh doanh.

Xem chi tiết