Về bảo vệ thông tin cá nhân

 1. Lời nói đầu

  Cùng với sự phát triển của xã hội thông tin và truyền thông cao độ, chúng ta sẽ ngày càng phải sử dụng rất nhiều thông tin cá nhân do đó Công ty cổ phần Obayashi (dưới đây gọi là “Công ty”) quan điểm rằng việc nỗ lực xử lý thích hợp thông tin cá nhân là nghĩa vụ xã hội mà doanh nghiệp đương nhiên phải thực hiện.
  Công ty đã thiết lập “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” như dưới đây, tiến hành xử lý thông tin cá nhân của khách hàng căn cứ theo chính sách này đồng thời đảm bảo toàn thể nhân viên đều hiểu rõ chính sách này.

  “Chính sách bảo vệ thông tin 
  cá nhân” của Công ty cổ phần 
  Obayashi

  Cùng với sự phát triển của xã hội thông tin và truyền thông cao độ, chúng ta sẽ ngày càng phải sử dụng rất nhiều thông tin cá nhân do đó Công ty quan điểm rằng việc nỗ lực xử lý thích hợp thông tin cá nhân là nghĩa vụ xã hội mà doanh nghiệp đương nhiên phải thực hiện và quy định “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” tại đây làm kim chỉ nam để thực hiện điều này.

  1. Tuân thủ luật pháp và các quy phạm xã hội

   Công ty sẽ tuân thủ “Luật pháp về bảo vệ thông tin cá nhân”, “Luật pháp về sử dụng mã số v.v. để nhận dạng cá nhân cụ thể trong thủ tục hành chính” và các quy phạm xã hội khác, v.v.

  2. Xây dựng, thực hiện và cải tiến liên tục chương trình tuân thủ bảo vệ thông tin cá nhân

   Xây dựng, thực hiện và cải tiến liên tục chương trình tuân thủ bảo vệ thông tin cá nhân để từng cán bộ và nhân viên đều nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân và tiến hành thu thập, sử dụng, quản lý, cung cấp thích hợp thông tin cá nhân, thông tin xử lý ẩn danh, thông tin về phương pháp xử lý, v.v. (dưới đây gọi chung là thông tin cá nhân).

  3. Thu thập, sử dụng, quản lý và cung cấp thích hợp thông tin cá nhân

   Thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và chính đáng.
   Làm rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân đồng thời sử dụng và quản lý thông tin trong phạm vi của mục đích đó.
   Không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba (trừ thông tin cá nhân có bao gồm mã số cá nhân) trừ khi đã được sự đồng ý từ trước của bản thân cá nhân đó hoặc theo quy định của pháp luật, v.v.
   Không cung cấp thông tin cá nhân có bao gồm mã số cá nhân cho bên thứ ba trừ trường hợp phải tuân thủ quy định của pháp luật, v.v.

  4. Đảm bảo tính chính xác và tính an toàn của thông tin cá nhân

   Thực hiện các biện pháp quản lý an toàn điển hình là các biện pháp bảo mật thông tin đã được thực hiện từ trước đến nay và nỗ lực phòng chống truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, làm mất, làm hỏng, giả mạo, rò rỉ, v.v. thông tin cá nhân nhằm đảm bảo tính chính xác và tính an toàn của thông tin cá nhân.

  5. Tôn trọng quyền lợi của chủ thể thông tin (dưới đây gọi là “Cá nhân”)

   Tôn trọng quyền lợi của Cá nhân và thực hiện các biện pháp phù hợp với pháp luật và tập quán, v.v. khi Cá nhân có yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, v.v. thông tin cá nhân đó.

  Trang web của Công ty (dưới đây gọi là “Trang web này”) cung cấp các nguồn thông tin trực tuyến bao gồm các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty như thông tin doanh nghiệp, thông tin tài chính, thông tin tuyển dụng, v.v. do đó có trường hợp Trang web này sẽ thu thập và sử dụng một số các thông tin nhất định về người sử dụng Trang web này (dưới đây gọi là “Người dùng”).

  Chính sách này chỉ áp dụng cho các thông tin cá nhân được thu thập thông qua Trang web này và được xử lý cho các mục đích đã được quy định trong chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho các thông tin cá nhân được thu thập bên ngoài Trang web này. Chính sách này không áp dụng cho các thông tin trên trang web của bên thứ ba được liên kết từ Trang web này hoặc các thông tin trực tuyến khác.

  Vui lòng liên hệ với Công ty nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này hoặc liên quan đến việc Công ty thu thập, sử dụng và tiết lộ, v.v. dữ liệu.

 2. Đơn vị xử lý thông tin cá nhân

  Công ty cổ phần Obayashi, địa chỉ tại 2-15-2 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 là đơn vị xử lý thông tin cá nhân sẽ tiến hành xử lý các thông tin cá nhân đã được thu thập qua Trang web này.

 3. Thu thập thông tin cá nhân của Người dùng

  Công ty thu thập thông tin cá nhân trực tuyến thông qua Trang web này. Công ty sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng trong trường hợp Người dùng liên hệ với Công ty và cung cấp các thông tin cá nhân của bản thân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v. Ngoài ra Công ty cũng sẽ thu thập các thông tin về máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác của Người dùng ví dụ như các thông tin được cung cấp thông qua công nghệ theo dõi gồm địa chỉ giao thức Internet (IP) của Người dùng, ngày giờ Người dùng truy cập, cookie, v.v. trong trường hợp Người dùng truy cập vào Trang web này.

 4. Về việc sử dụng nhật ký truy cập

  Công ty tiến hành thu thập thông tin về địa chỉ IP, v.v. (nhật ký truy cập). Nhật ký truy cập không nhận dạng Người dùng nhưng được bảo vệ dưới dạng dữ liệu cá nhân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU (GDPR). Khi nhật ký truy cập này kết hợp với các thông tin của Người dùng, v.v. và trở thành thông tin cá nhân có thể nhận dạng được, chúng tôi sẽ quản lý thông tin đó căn cứ theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty và của các công ty thuộc tập đoàn.

  1. Dữ liệu thu thập

   Công ty chỉ thu thập nhật ký truy cập trên Trang web này trong giới hạn phạm vi do Công ty quy định.

  2. Mục đích thu thập

   Công ty thu thập và sử dụng nhật ký truy cập chủ yếu cho các mục đích dưới đây.

   • Để xác định nguyên nhân và giải quyết các sự cố xảy ra trên máy chủ
   • Để cải thiện trang web
 5. Mục đích thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng

  Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cho các mục đích dưới đây trong phạm vi được luật áp dụng cho phép hoặc yêu cầu.

   • Để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, sản phẩm, công nghệ, dịch vụ, v.v. của Công ty;
   • Để thực hiện các hoạt động khuyến mại (bao gồm các chương trình có thưởng và các dịch vụ thành viên);
   • Để gửi giấy mời tham gia các sự kiện khuyến mại;
   • Để đề nghị tham gia các hoạt động khảo sát và nghiên cứu thị trường;
   • Để phân tích mối quan tâm của Người dùng nhằm cải thiện dịch vụ của Công ty
  • Để trả lời các liên hệ từ Người dùng
  • Để tuân thủ luật áp dụng, thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty căn cứ theo luật áp dụng

  Ngoài ra Công ty có thể sẽ xử lý thông tin cá nhân của Người dùng để tuân thủ luật áp dụng và để thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty căn cứ theo luật áp dụng.

  Người dùng cũng có thể từ chối cung cấp cho Công ty các thông tin cá nhân của Người dùng. Tuy nhiên trường hợp Người dùng không cung cấp cho Công ty thông tin cá nhân có thể sẽ gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Trang web này của Người dùng đó và có thể chức năng trên Trang web này sẽ không hoạt động đầy đủ.

  Thông tin cá nhân do Người dùng cung cấp sẽ chỉ được sử dụng trong giới hạn phạm vi mục đích sử dụng đã nêu rõ. Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng nếu không được sự đồng ý của Người dùng.

 6. Chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba

  Thông tin cá nhân của Người dùng có thể sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định.

  1. Sử dụng chung với các công ty thuộc tập đoàn và các công ty có liên quan

   Công ty có thể sẽ sử dụng chung các thông tin cá nhân của Người dùng với các công ty thuộc tập đoàn và các công ty có liên quan dưới đây.

   • Các hạng mục thông tin cá nhân được sử dụng chung: Các nội dung được ghi trong mục 3 ở trên
   • Phạm vi các bên được sử dụng chung: Danh sách các doanh nghiệp thuộc tập đoàn
   • Mục đích sử dụng: Nội dung được ghi trong mục 6 ở trên
   • Người phụ trách quản lý thông tin cá nhân: Công ty cổ phần Obayashi (Địa chỉ: 2-15-2 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Tổng giám đốc: Hasuwa Kenji)
  2. Nhà thầu

   Công ty có thể sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho các nhà thầu bao gồm các đơn vị dưới đây để các đơn vị này thay Công ty cung cấp dịch vụ cho Người dùng hoặc hỗ trợ Công ty cung cấp các thông tin về nội dung hoạt động kinh doanh, v.v. cho Người dùng.

   • Đơn vị dịch vụ CNTT
   • Đơn vị tiếp thị, quảng cáo và truyền thông
   • Các đơn vị cố vấn

   Các nhà thầu này được phép truy cập vào thông tin cá nhân của Người dùng. Tuy nhiên Công ty chỉ cung cấp cho các nhà thầu của Công ty các thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ mà Công ty đã ủy thác đồng thời Công ty sẽ yêu cầu các nhà thầu không sử dụng thông tin của Người dùng vào các mục đích khác. Công ty tiến hành giám sát để đảm bảo tất cả các nhà thầu của Công ty đều bảo vệ thông tin cá nhân một cách chắc chắn.

  3. Các trường hợp khác được pháp luật cho phép

   Trong một số trường hợp nhất định, có thể Công ty sẽ bị yêu cầu tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng để tuân thủ các nghĩa vụ theo pháp luật hoặc quy chế (ví dụ có trường hợp cảnh sát, cơ quan quy chế, cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp hoặc cơ quan hành chính yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân). Công ty có thể sẽ phải tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba khi được pháp luật cho phép và cần thiết để bảo vệ cơ thể, tính mạng, tài sản của Người dùng hoặc của công chúng.

  4. Bên thứ ba liên quan đến việc chuyển nhượng kinh doanh

   Công ty có thể sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba liên quan đến việc tái tổ chức, sáp nhập, mua lại hoặc chuyển giao kinh doanh.
   Công ty không bán thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba.

 7. Di chuyển thông tin cá nhân đến các quốc gia khác với quốc gia cư trú của Người dùng

  Thông tin cá nhân của Người dùng có thể sẽ được các công ty có liên quan của Công ty hoặc các nhà thầu của Công ty chuyển ra và xử lý tại các quốc gia hoặc khu vực khác với quốc gia mà Người dùng đang cư trú. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết bao gồm cả việc ký kết thỏa thuận di chuyển thông tin trong đó có quy định các biện pháp quản lý an toàn cần thiết (hoặc thực hiện các biện pháp tương đương) để đảm bảo thông tin cá nhân của Người dùng được xử lý an toàn và phù hợp với chính sách này cũng như luật bảo vệ thông tin cá nhân được áp dụng.

 8. Biện pháp quản lý an toàn

  Chúng tôi tiến hành mã hóa thông tin cá nhân bằng công nghệ mã hóa SSL (secure sockets layer) hoặc áp dụng các công nghệ bảo mật tương đương với công nghệ này để đảm bảo an toàn phòng tránh việc bên thứ ba truy cập trái phép trong quá trình truyền thông khi Người dùng cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra để ngăn chặn việc rò rỉ, lộ ra ngoài, giả mạo, v.v. thông tin cá nhân do bên thứ ba truy cập trái phép, chúng tôi tiến hành cài đặt tường lửa, các biện pháp đối phó với virus máy tính và các biện pháp bảo mật hợp lý khác nhằm cố gắng đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của Người dùng.

 9. Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

  Trang web này có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân của Người dùng dưới 16 tuổi. Người dùng dưới 16 tuổi phải được sự đồng ý của phụ huynh trước khi cung cấp thông tin cá nhân. Công ty có thể sẽ yêu cầu cung cấp họ tên và thông tin liên hệ của phụ huynh Người dùng dưới 16 tuổi để đảm bảo chắc chắn rằng đã nhận được sự đồng ý của phụ huynh.
  Người dùng dưới 16 tuổi cần phải thông báo cho phụ huynh về việc cần có sự đồng ý trong việc xử lý thông tin cá nhân của Người dùng, đưa cho phụ huynh xem Chính sách bảo mật này, thông báo cho chúng tôi họ tên cũng như thông tin liên hệ của phụ huynh và phụ huynh đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của Người dùng.

 10. Quyền lợi của Người dùng

  Người dùng có các quyền như dưới đây căn cứ theo luật áp dụng.

  • Quyền yêu cầu cho biết mục đích sử dụng thông tin cá nhân
  • Quyền yêu cầu cho biết nội dung đăng ký thông tin cá nhân hoặc cho biết hồ sơ cung cấp cho bên thứ ba
  • Quyền yêu cầu chỉnh sửa (sửa, bổ sung một phần, xóa một phần) nội dung đăng ký thông tin cá nhân
  • Quyền yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân, ngừng cung cấp cho bên thứ ba

  Vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ dưới đây nếu bạn muốn thực hiện các quyền lợi này.

  1. Nơi tiếp nhận liên hệ đối với các trường hợp yêu cầu tiết lộ, v.v. thông tin cá nhân hoặc các trường hợp có ý kiến, câu hỏi, thắc mắc khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của Công ty.

   Tòa B Shinagawa Intercity, 2-15-2 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8502
   Ban thư ký bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin cá nhân theo mã số, Công ty Obayashi
   SĐT: 03-5769-1017

  2. Phương thức yêu cầu tiết lộ, v.v. thông tin cá nhân (chỉ áp dụng đối với thông tin cá nhân của bản thân)

   Vui lòng tiến hành yêu cầu bằng cách điền vào các mục cần thiết trong biểu mẫu dưới đây, cho vào phong bì cùng với các giấy tờ cần thiết kèm theo (vui lòng tham khảo các biểu mẫu) và gửi qua đường bưu điện đến nơi tiếp nhận ghi ở trên. (Chỉ tiếp nhận tiếng Nhật)

   Vì quyền riêng tư và bảo mật của bản thân Người dùng, Công ty có thể sẽ yêu cầu bằng chứng để xác nhận danh tính của Người dùng hoặc đề nghị bổ sung thông tin trước khi xử lý thông tin theo yêu cầu của Người dùng nếu thông tin mà Công ty đã có chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của Người dùng.

 11. Thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân của Người dùng

  Nhìn chung Công ty sẽ lưu giữ thông tin cá nhân trong suốt khoảng thời gian cần thiết hợp lý cho mục đích cụ thể của việc thu thập thông tin cá nhân và trong suốt khoảng thời gian Người dùng sử dụng Trang web này. Trong một số trường hợp, Công ty có thể sẽ bị yêu cầu lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian dài hơn căn cứ theo luật pháp hoặc quy định áp dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Chúng tôi sẽ tiến hành xóa hoặc ẩn danh ngay lập tức khi thông tin cá nhân không còn cần thiết.

 12. Cập nhật chính sách này

  Công ty được phép cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào. Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xóa một phần chính sách này.

  Chính sách này đã được cập nhật vào ngày 17 tháng 12 năm 2021.