6 เรื่องราว

6 เรื่องราว

แนะนำโครงการหลัก จาก 3 หัวข้อ ได้แก่ "แนวคิดแห่งโลกอนาคตอันใกล้" ซึ่งมุ่งสร้างวิถีการดำเนินชีวิตและสังคมรูปแบบใหม่, "การบูรณะฟื้นฟู" ซึ่งเป็นการดำเนินการตามภารกิจของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง, และ "นวัตกรรมทางเทคโนโลยี" ซึ่งเป็นรากฐานของธุรกิจ

ดูรายละเอียด