เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. คำนำ

  การพัฒนาของสังคมไปสู่สังคมข้อมูลและการสื่อสารขั้นสูง ส่งผลให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก Obayashi Corporation (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") เชื่อว่าความพยายามในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม
  บริษัทจึงได้กำหนด "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ต่อไปนี้ขึ้น โดยบริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายดังกล่าวนี้ พร้อมทั้งจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง

  "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
  บุคคล" ของ Obayashi Corporation

  การพัฒนาของสังคมไปสู่สังคมข้อมูลและการสื่อสารขั้นสูง ส่งผลให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เราเชื่อว่าความพยายามในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม บริษัทจึงได้กำหนด "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

  1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และบรรทัดฐานทางสังคม

   เราจะปฏิบัติตาม "พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล", "พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการใช้หมายเลขเพื่อระบุตัวบุคคลในขั้นตอนการบริหารราชการ ฯลฯ" และบรรทัดฐานทางสังคมอื่นๆ

  2. การสร้าง, ดำเนินการ และปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

   กรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะสร้าง, ดำเนินการ และปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรับ, การใช้งาน, การจัดการ, ตลอดจนการให้ข้อมูล เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่ถูกประมวลผลให้ปกปิดชื่อจริง, วิธีการประมวลผล เป็นต้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ")

  3. การรับ, การใช้งาน, การจัดการ และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ อย่างเหมาะสม

   เราจะรับข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ด้วยวิธีที่เหมาะสมและเที่ยงธรรม
   เราจะกำหนดจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งใช้งานและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การใช้งานนั้น
   เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ (ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงหมายเลขประจำตัว) แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวล่วงหน้า หรือกรณีที่กฎหมายและข้อกำหนดได้บัญญัติไว้ เป็นต้น
   เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงหมายเลขประจำตัว แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายและข้อกำหนดได้บัญญัติไว้ เป็นต้น

  4. การตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

   เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ เราจะดำเนินมาตรการจัดการด้านความปลอดภัย เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน พร้อมทั้งพยายามป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ โดยผิดกฎหมาย ตลอดจนป้องกันการสูญหาย, การทำลาย และการปลอมแปลง ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล

  5. การเคารพในสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เจ้าตัว")

   เมื่อเจ้าตัวร้องขอให้เปิดเผย, แก้ไข, ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของตน เราจะเคารพสิทธิ์ของเจ้าตัว และจะจัดการอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงกฎหมาย, ธรรมเนียมปฏิบัติ ฯลฯ
   เว็บไซต์ของบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้") ให้ข้อมูลออนไลน์รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ข้อมูลองค์กร, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลการจ้างงาน ฯลฯ สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อรับข้อมูลดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้งาน") อาจมีการรวบรวมและใช้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้งานนั้น

  นโยบายนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้และถูกประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น นโยบายนี้ไม่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมจากภายนอกเว็บไซต์นี้ นโยบายนี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้

  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โปรดติดต่อบริษัท

 2. ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ ได้รับการจัดการโดย Obayashi Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ 2-15-2 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 ในฐานะผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 3. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

  บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานติดต่อบริษัทและมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลแอดเดรส ฯลฯ ของตน บริษัทจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์นี้ บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของผู้ใช้งาน, วันที่และเวลาที่ผู้ใช้งานเรียกดู, ข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ เป็นต้น

 4. เกี่ยวกับการใช้บันทึกการเข้าถึง

  บริษัทจะรวบรวมข้อมูล (บันทึกการเข้าถึง) เช่น ที่อยู่ IP ฯลฯ บันทึกการเข้าถึงไม่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้งานได้ แต่ได้รับการคุ้มครองให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation หรือ GDPR) อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลดังกล่าวถูกรวมเข้ากับข้อมูลของผู้ใช้งาน จนกลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เราจะจัดการข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและบริษัทในกลุ่มฯ

  1. ข้อมูลที่รวบรวม

   ผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทจะรวบรวมบันทึกการเข้าถึง เฉพาะในขอบเขตที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น

  2. วัตถุประสงค์ของการรวบรวม

   บริษัทจะรวบรวมและใช้บันทึกการเข้าถึง เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เป็นหลัก

   • เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์และแก้ไขปัญหานั้น
   • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
 5. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

  เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือขอบเขตที่บังคับโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

   • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี, บริการ ฯลฯ ของบริษัท
   • เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย (รวมถึงการชิงรางวัล และการบริการต่างๆ สำหรับสมาชิก)
   • เพื่อส่งคำเชิญเข้าร่วมงานอีเว้นท์ส่งเสริมการขาย
   • เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามและการสำรวจตลาด และ
   • เพื่อวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้งานและนำไปปรับปรุงบริการของบริษัท
  • เพื่อตอบคำถามจากผู้ใช้งาน
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อใช้สิทธิ์ของบริษัทและปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัทตามกฎหมายที่บังคับใช้

  นอกจากนี้ บริษัทอาจจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อใช้สิทธิ์ของบริษัทและปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัทตามกฎหมายที่บังคับใช้

  ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บริษัท การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน หรือฟังก์ชันการใช้งานบนเว็บไซต์นี้อาจทำงานไม่สมบูรณ์

  สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานให้แก่บริษัท บริษัทจะใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งอยู่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

 6. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน กับบุคคลที่สาม

  ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สาม

  1. การใช้งานร่วมกับบริษัทในกลุ่มฯ และบริษัทในเครือ

   บริษัทอาจใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ร่วมกับบริษัทในกลุ่มฯ และบริษัทในเครือดังต่อไปนี้

   • รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน: เนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น
   • ขอบเขตของผู้ที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน:รายชื่อบริษัทในกลุ่มฯ
   • วัตถุประสงค์การใช้งาน: เนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อ 6 ข้างต้น
   • ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: Obayashi Corporation (ที่อยู่: 2-15-2 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, ประธานกรรมการผู้จัดการ: เคนจิ ฮาซูวะ)
  2. ผู้รับจ้างช่วง

   เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานในนามของบริษัท หรือเพื่อช่วยสนับสนุนบริษัทในการให้ข้อมูล เช่น เนื้อหาธุรกิจ ฯลฯ แก่ผู้ใช้งาน บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับจ้างช่วงต่อไปนี้

   • ผู้ให้บริการด้าน IT
   • ผู้ประกอบการด้านการตลาด การโฆษณา และโทรคมนาคม
   • ที่ปรึกษาต่างๆ

   ผู้รับจ้างช่วงเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับจ้างช่วงของบริษัทเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสัญญาการจ้างเหมาช่วงจากบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะกำหนดให้ผู้รับจ้างช่วงไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ บริษัทจะกำกับดูแลผู้รับจ้างช่วงทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้รับการคุ้มครอง

  3. กรณีอื่นๆ ที่กฎหมายอนุญาต

   ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ (ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่ตำรวจ, หน่วยงานที่กำกับดูแล, หน่วยงานของรัฐบาลหรือตุลาการหรือการปกครอง) นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สามตามที่กฎหมายอนุญาตและตามความจำเป็น เพื่อปกป้องร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้งานหรือสาธารณะ

  4. บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

   เกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างองค์กร, การควบรวมกิจการ, การเข้าซื้อกิจการ หรือการโอนธุรกิจ บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม
   เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลที่สาม

 7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศที่พำนักของผู้ใช้งาน

  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศ/ภูมิภาคอื่น ซึ่งไม่ใช่ประเทศ/ภูมิภาคที่ผู้ใช้งานอาศัยอยู่ และถูกประมวลผลโดยบริษัทในเครือและผู้รับจ้างช่วงของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายนี้รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ บริษัทจะดำเนินมาตรการที่จำเป็น รวมถึงการทำสัญญาการถ่ายโอนข้อมูล (หรือใช้มาตรการที่เทียบเท่า) ที่มีการกำหนดมาตรการจัดการความปลอดภัยที่จำเป็นเอาไว้

 8. มาตรการจัดการความปลอดภัย

  เมื่อผู้ใช้งานให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นอย่างผิดกฎหมายโดยบุคคลที่สามในระหว่างการสื่อสาร เราจะเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลด้วย SSL (secure sockets layer) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัส หรือใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการรั่วไหล, การนำไปใช้ในทางอื่น, การปลอมแปลง ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลโดยการเข้าถึงของบุคคลที่สาม เราจะติดตั้งไฟร์วอลล์ และใช้มาตรการรับมือกับไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่สมเหตุสมผล ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

 9. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก

  เว็บไซต์นี้อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 16 ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี บริษัทอาจขอให้ท่านระบุชื่อผู้ปกครองและข้อมูลสำหรับติดต่อ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
  ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่า จำเป็นต้องยินยอมให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาแสดงนโยบายนี้แก่ผู้ปกครอง, ระบุชื่อผู้ปกครองและข้อมูลสำหรับติดต่อ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองยินยอมให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

 10. สิทธิ์ของผู้ใช้งาน

  ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

  • สิทธิ์ในการขอให้เปิดเผยวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิ์ในการขอให้เปิดเผยเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือขอให้เปิดเผยบันทึกเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
  • สิทธิ์ในการขอให้แก้ไขเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้ (การแก้ไข, การเพิ่มข้อมูลบางส่วน, การลบข้อมูลบางส่วน)
  • สิทธิ์ในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

  หากท่านต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดติดต่อบริษัทตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

  1. แผนกรับเรื่อง: การขอให้เปิดเผย ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล, การสอบถามอื่นๆ ในกรณีที่มีข้อชี้แนะ คำถาม หรือข้อกังวล เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

   Shinagawa Intercity Building B, 2-15-2 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8502
   สำนักเลขาธิการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะ,
   Obayashi Corporation
   โทร 03-5769-1017

  2. วิธีการขอให้เปิดเผย ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าตัวเท่านั้น)

   กรุณากรอกรายละเอียดที่จำเป็นในแบบฟอร์มต่อไปนี้ พร้อมแนบเอกสารที่จำเป็นต่างๆ (โปรดดูแบบฟอร์มแต่ละชนิด) และส่งทางไปรษณีย์มายังแผนกรับเรื่องข้างต้น (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)

   เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน บริษัทอาจขอหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน หรือเมื่อข้อมูลที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะใช้ในการจัดการกับข้อเรียกร้องของผู้ใช้งาน เราอาจขอให้ผู้ใช้งานให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลตามข้อเรียกร้องของผู้ใช้งาน

 11. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

  โดยทั่วไป บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ในระยะเวลาที่จำเป็นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และในระยะเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นเวลานานกว่าที่กล่าวข้างต้น ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้กับธุรกิจของบริษัท เมื่อไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกลบหรือปกปิดชื่อจริงในทันที

 12. การแก้ไขนโยบายนี้

  บริษัทอาจทำการแก้ไขนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาบางส่วนของนโยบายนี้

  นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2021