Please turn your smartphone to portrait orientation.
Please turn your smartphone to portrait orientation.
scroll

แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะ
โครงการบูรณะปราสาทคุมาโมโตะ

แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะ ความรุนแรงระดับ 7 เกิดขึ้น 2 ครั้ง
ในตอนกลางคืนของวันที่ 14 เมษายน 2016 และก่อนรุ่งสางของวันที่ 16 เมษายน 2016
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อผู้คนและสิ่งของ

kumamoto castle

บริษัทโอบายาชิได้ตั้งศูนย์บัญชาการรับมือกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวขึ้นทันที หลังเกิดแผ่นดินไหว

นอกจากการยืนยันสถานการณ์ความเสียหายของสถานที่ก่อสร้างและของบริษัทพันธมิตร
ที่ร่วมงานก่อสร้างแล้ว เรายังได้ตรวจสอบสถานการณ์ความเสียหายของอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตลอดจนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยขนส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ตามคำขอของหน่วยงานรัฐด้วย

ความเสียหายต่อ
ปราสาทคุมาโมโตะ
เกิดขึ้นกับ
อาคารทั้งหมด
ทั่วปราสาท

อาคารซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
13 แห่ง และอาคารที่สร้างใหม่
หรือบูรณะขึ้น 20 แห่งทั้งหมด
ได้รับความเสียหาย
กำแพงหินเกิดการเสียหายรุนแรง
โดยประมาณ 30% ของกำแพง
ทั้งหมดได้พังทลายลง ปูดออกมา
และหินเกิดการเรียงตัวแบบหลวมๆ

  • photo
  • photo
  • photo

ปราสาทคุมาโมโตะเป็นเสมือนที่พักพิงทางจิตใจ
ของชาวเมืองและชาวจังหวัดคุมาโมโตะ
ในขณะเดียวกัน ก็ทรงคุณค่าในฐานะ
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมด้วย

สำหรับหอคอยปราสาทคุมาโมโตะซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แห่งการฟื้นฟูนั้น การบูรณะ
โดยเร็วที่สุด ถือเป็นความรับผิดชอบ
อันใหญ่หลวงของบริษัทโอบายาชิ
ซึ่งพวกเราทั้งบริษัทได้ร่วมแรงร่วมใจ
ในการบูรณะหอคอยปราสาท
ตลอดจนกำแพงหิน

หอ​สังเกตการณ์
สูง 5 ชั้น
ของป้อมปราการ
อีดามารุ

ถึงแม้ว่ากำแพงหินทางด้านทิศใต้จะพังทลาย
ลงและเหลือกำแพงหินเพียงชั้นเดียว
ที่รองรับน้ำหนัก หอ​สังเกตการณ์สูง 5 ชั้น
ของป้อมปราการอีดามารุ ได้รอดพ้นจาก
การพังทลายอย่างปาฏิหาริย์

  • photo

สำหรับวิธีการจัดการ บริษัทโอบายาชิได้ติดตั้ง
"นั่งร้าน" เพื่อรองรับป้อมปราการจากด้านล่าง
หลังจากเคลื่อนย้ายนั่งร้านนี้ออก จึงสอด
"แขนเหล็ก" เข้าไป ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น
คานชั่วคราวที่รองรับป้อมปราการ
เป็นงานก่อสร้างฉุกเฉินเพื่อป้องกัน
การพังทลายของป้อมปราการซึ่งแล้วเสร็จ
ใน 48 วัน

  • photo
  • photo
  • photo

หอคอยปราสาท

หอคอยปราสาทซึ่งถือเป็นอาคารหลักของ
ปราสาทคุมาโมโตะ ยังได้รับความเสียหาย
โดยมีกระเบื้องมุงหลังคาจำนวนมาก
ตกลงมา หลังจากการก่อสร้างเพื่อต้าน
ทานแผ่นดินไหวและการบูรณะและบำรุง
รักษาได้เสร็จสิ้นลง ได้มีการเปิดให้
ประชาชนทั่วไปเข้าชมภายในหอคอย
ปราสาทตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2021

  • photo

เทคโนโลยีใหม่ของเรา "Cross Damper"
ซึ่งเป็นการติดตั้ง
แดมเปอร์เบรก (Brake Damper) และ
แดมเปอร์น้ำมัน (Oil Damper) ในลักษณะ
ไขว้กัน ถูกนำมาใช้สำหรับหอคอยปราสาท
หลักเพื่อเพิ่มความสามารถในการต้านทาน
แผ่นดินไหวและควบคุมการสั่นสะเทือน

กู้ปราสาทคุมาโมโตะ