Please turn your smartphone to portrait orientation.
Please turn your smartphone to portrait orientation.
scroll

เมืองที่อยู่ร่วมกับป่าไม้
แนวคิดการก่อสร้าง
“LOOP 50”

ประมาณ 70% ของพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น
เป็นป่าไม้
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 25 ล้านเฮกตาร์

ป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของผืนดิน
ผืนดินซึ่งเป็นป่าไม้ช่วยกักเก็บน้ำ
ทำให้บริสุทธิ์ และค่อยๆ ระบายน้ำนั้นลงสู่แม่น้ำ

LOOP50

การจะดึงเอาประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายของป่าออกมา
จำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนผ่านการอนุรักษ์
แต่เนื่องจากความต้องการไม้รวมทั้งการทำป่าไม้ ได้ลดน้อยลง
ป่าที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการดูแล จึงมีมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทโอบายาชิ
มีแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่เกษตรกรรมขั้นกลางและพื้นที่เกษตรกรรมบนภูเขา
ซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์นี้
และในเวลาเดียวกัน ก็สามารถบรรลุความยั่งยืนและการดำเนินชีวิตที่น่าดึงดูดใจได้

โดยแนวคิดนี้ คือ "LOOP 50"

เราจะตัดต้นไม้ตามขั้นตอนการเจริญเติบโตของต้นไม้
และสร้างอาคารตามปริมาณไม้ที่ตัดได้

เราจะใช้ต้นไม้ที่มีอายุ 50 ปี
เพื่อสร้างพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่ม 1 แปลงทุกๆ ปี

ในเวลาเดียวกัน ก็จะรื้อถอนที่อยู่อาศัย 1 แปลงซึ่งมีอายุ 50 ปีและได้จบบทบาทลง
แล้วนำสิ่งที่ได้จากการรื้อถอนเหล่านั้น ไปใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับเมืองต่อไป

แหล่งพลังงาน
การสร้างพื้นที่
อยู่อาศัยเพิ่ม
การรื้อถอน
ไม้ที่ตัดจากป่า
สิ่งที่ได้จากการรื้อถอน
การจัดสรรพลังงาน

เมืองจะหมุนเวียนไปด้วยทรัพยากรป่าไม้เท่านั้น

เป็นแนวคิดของการอยู่ร่วมกันแบบใหม่
ที่หมุนเวียนและเติบโตไปพร้อมๆ กับป่าไม้ทุก 50 ปี

photo
photo
แนวคิด LOOP50

เพื่อทำให้แนวคิด "LOOP50" เป็นจริงขึ้นมา
ในเดือนมีนาคม 2020

photo

เราได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสูงทนไฟ
ที่ใช้ไม้เท่านั้น เป็นแห่งแรกในญี่ปุ่น
โดยโครงสร้างทั้งหมด เช่น เสา คาน ฯลฯ
นั้นทำจากไม้
(มีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2022)

นอกจากนี้ เพื่อเตรียมพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมที่ยั่งยืน
บริษัทโอบายาชิ กำลังดำเนินมาตรการต่างๆ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

"LOOP 50"
เป็นหนึ่งในรูปแบบในอุดมคติของสังคมหมุนเวียน

เราเชื่อมั่นว่า
การทำให้ "LOOP 50" เป็นจริงขึ้นมา
จะนำไปสู่ความยั่งยืนของโลก